لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

راهکاری برای حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین

عصر بلاكچین همچون اولین عصر اینترنت نباید تحت حاکمیت دولت ها، مؤسسه‏ ها یا سازمان های دولتی قرار بگیرد. نحوه حاکمیت بر اینترنت به عنوان یک منبع جهانی، الگویی مناسب برای حاکمیت بر این منبع جدید است؛ یعنی حاکمیت از طریق شبکه‏ های راهحل جهانی به عنوان یک رویکرد چند ذينفعی شامل نوآوران، سرمایه‏ گذاران، ارائه‏ دهندگان خدمات مالی، توسعه ‏دهندگان، دانشگاهیان، سازمان های غیردولتی، نهادهای دولتی و کاربران. این موجودیت ها بر بستر هفت نوع شبکه مختلف شامل شبکه ‏های استاندارد، شبکه‏ های دانش، شبکه‏ های تحویل و پشتیبانی، شبکه‏ های سیاست گذاری، شبکه ‏های حمایتی، شبکه‏ های نگهبان و مؤسسات شبکه‏ های با یکدیگر ارتباط دارند.

بیشتر بخوانیم
راهکاری برای حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین

لیبرال دموکراسی چگونه سنجش می شود؟ بخش دو

از همین جا، با توجه به مطالب بالا، این تردید در ذهن پدید می آید که آیا نظریه لیبرال دموکراسی می تواند دارای سازگاری و انسجام درونی باشد؟ اگر لیبرالیسم و سرمایه داری به لحاظ تاریخی و به لحاظ منطقی همبسته و همزیست می باشند، از آنجا که لازمه دموکراتیک بودن برابری است، همزیستی لیبرالیسم و دموکراسی امکان پذیر نیست. از نظر مک فرسن لیبرال دموکراسی که غرب مدرن این همه به آن می بالد) دارای تناقض و ناسازگاری درونی است (زیرا با توجه به ریشه های تاریخی و اجتماعی آن در فردگرایی ملکی، عیب و ایرادهای فراوان دارد.

بیشتر بخوانیم
لیبرال دموکراسی چگونه سنجش می شود؟ بخش دو

لیبرال دموکراسی چگونه سنجش می شود؟

سیطره نظریه لیبرال دموکراسی در اندیشه سیاسی غرب معاصر، البته نه به لحاظ منطقی، آنچنان است که می توان آن را سنت غالب در نظریه سیاسی غربی دانست .نفوذ آن بر اندیشه های برخی از ایده آلیست ها و عدم توسعه ی رقیب یکصد ساله اش، مارکسیسم، از جمله زمینه هایی بوده است که گاه سبب گشته تا به عنوان پایان تاریخ قلمداد گردد. بحث و نظر در این مقام هم به لحاظ سنت غالب بودنش در غرب امروزینه و هم از جهت داعیه جهانی داشتن و ادعای پیروزی تاریخی اهمیت بسیار دارد. فرانسیس فوکویاما در مقاله و کتاب خود درباره ی پایان تاریخ نظام لیبرال دموکراسی را قاطعانه پایان تاریخ و نه پایان تاریخ سیاسی، قلمداد کرده است.

بیشتر بخوانیم
لیبرال دموکراسی چگونه سنجش می شود؟
...678910...