لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت نهم)

در مجموعه آموزشی هویت های Flickr30K، برای همه جفت های 130k، حدود 70Kعبارات منحصر به فرد و 80k مناطق شرح داده شده توسط یک عبارت واحد وجود دارد. این به این معنی است که، برای بسیاری از عبارات / مناطق، بیش از دو منطقه / عبارت مربوطه وجود ندارد.خط بالای جدول 3 نتایج پایه CCA را می دهد.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت نهم)

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت هشتم)

پلامر و همکاران [37] نتایج پایه را برای تعبیه عبارت ناحیه با استفاده از CCA در بالای ویژگی های VGG از تصویر شبکه آموزش دیده، گزارش داده اند. در ادامه Rohrbach و همکاران [38]، که در محلی سازی عبارت با استفاده از ویژگی های VGG مبتنی بر تشخیص، پیشرفت های بزرگ به دست آورده اند، ما نیز از ویژگی های سریع R-CNN [13] در تنظیم دقیق در یک اتصال از مجموعه های train-val 2012 و PASCAL 2007 استفاده می کنیم.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت هشتم)

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت هفتم)

از جدول 1 (ب)، ما می توانیم ببینیم که تغییر تابع تعبیه از خطی به غیر خطی باعث بهبود دقت در حدود 4٪ در سراسر بورد می شود. رفتن از محدودیت های تک جهته به دو جهته باعث بهبود دقت در حدود 1-2٪ برای بازیابی تصویر به جمله با یک مقدار بزرگتر برای بازیابی جمله به تصویر است.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت هفتم)
...678910...