لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

مفاهیم سبک زندگی نظم و امنیت در متون اسلامی بخش دو

از مهم ترین سبک پیشوایان معصوم )ع( در ازدواج و تشکیل خانواده، بی اعتنایی به امور مادّی و تکلّفات و رویارویی آسان و معمولی آنان با ازدواج است، به گونه ای که هم خود به آسانی ازدواج کردند و هم در ترویج فرزندان از تکلّف پرهیز می نمودند.در مسأله مهریّه و جهیزیّه روش متعادل و معقولی را داشتند، مهریّة حضرت زهرا )س( یک ذرهّ بود و قیمت آنکه مبلغ حدود پانصد درهم بود، فروخته شد که با بخشی از قیمت آن جهیزیّه ای به شرح ذیل تهیّه یک گردید ...

بیشتر بخوانیم
مفاهیم سبک زندگی نظم و امنیت در متون اسلامی بخش دو

مفاهیم سبک زندگی و نظم و امنیت در متون اسلامی

چکیده سبک زندگی عبارت است از مجموعه رفتارها و الگوهای کنش فردی و گروهی که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی باشد. با توجه به ویژگی انتخابگری که در سبک زندگی وجود دارد، میتوان هر مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزههای دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین قرار داشته باشد، یک سبک زندگی دینی به شمار آورد. امنیت در یک جامعه، معادل کاهش آسیبهای اجتماعی است. امنیت با برآورده شدن جمیع حقوق مردم رابطه دارد که این همان تعریف عدالت است. جایگاه امنیت در اولویت اول شهروندان است.

بیشتر بخوانیم
مفاهیم سبک زندگی و نظم و امنیت در متون اسلامی

سوالات عمومی لبنی بخش سوم

در قسمت سوم مقاله سوالات عمومی لبنی به محصولات لبنی میپردازیم از رژیم غذایی تا شیر خشک و عوارض و استفاده درست از آن ها. با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانیم
سوالات عمومی لبنی بخش سوم
...1112131415...