لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

نقش سازمان تجارت جهانی در حل و فصل تعارض

با تحمیل حداقل استانداردهای سازمان تجارت جهانی برای حمایت از اختراعات در زمینه داروسازی، اعتراضاتی مطرح شد که این پرسش را مطرح ساختند: آیا سازمان تجارت جهانی به خودی خود ، توسط حقوق بین الملل بشر ملزم می‏باشد؟ آیا باید در عمل از جمله در مورد ارائه مساعدت های علمی و فنی ، خود را با تعهداتی که این رشته از حقوق تحمیل می‏کند ، تطبیق دهد؟

بیشتر بخوانیم
نقش سازمان تجارت جهانی در حل و فصل تعارض

اختراع دارویی و حق دسترسی به دارو بخش دوم

تعارض میان حقوق بین الملل اختراعات و دسترسی به دارو سبب شده که میزان قابل توجهی از توجهات عمومی در سال های اخیر به این موضوع اختصاص یابد. عمده تمرکز وقایع اخیر بر شیوع ایدز (به طور اخص در آفریقای جنوبی) می باشد، چرا که صحبت از تعارض میان حق اختراع و دسترسی به دارو ، بدون در نظر گرفتن این مثال ، جامع و کامل نخواهد بود.

بیشتر بخوانیم
اختراع دارویی و حق دسترسی به دارو بخش دوم

تعارض حق اختراعات دارویی و دسترسی به سلامت

اختراعات دارویی، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق مالکیت فکری است که از یک سو کشورهای توسعه یافته و تولید کننده دارو با نگاهی اقتصادی، خواستار حمایت از محصولات مزبور و گسترش دایره حمایت شده اند و از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه با همراهی گروه‏های حقوق بشری بر این باورند که اعطای حقوق انحصاری به مخترعین دارویی، برحق دسترسی بیماران به دارو تاثیر منفی گذارده است و لذا نگاه اقتصادی باید با نگاه حقوق بشری تعدیل شود. این پژوهش به بررسی، نقاط چالش برانگیز میان حق اختراعات دارویی با تاکید بر نقش WTO در حل تعارضات موجود خواهد پرداخت.

بیشتر بخوانیم
تعارض حق اختراعات دارویی و دسترسی به سلامت
12345...