لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت هشتم)

پلامر و همکاران [37] نتایج پایه را برای تعبیه عبارت ناحیه با استفاده از CCA در بالای ویژگی های VGG از تصویر شبکه آموزش دیده، گزارش داده اند. در ادامه Rohrbach و همکاران [38]، که در محلی سازی عبارت با استفاده از ویژگی های VGG مبتنی بر تشخیص، پیشرفت های بزرگ به دست آورده اند، ما نیز از ویژگی های سریع R-CNN [13] در تنظیم دقیق در یک اتصال از مجموعه های train-val 2012 و PASCAL 2007 استفاده می کنیم.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت هشتم)

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت هفتم)

از جدول 1 (ب)، ما می توانیم ببینیم که تغییر تابع تعبیه از خطی به غیر خطی باعث بهبود دقت در حدود 4٪ در سراسر بورد می شود. رفتن از محدودیت های تک جهته به دو جهته باعث بهبود دقت در حدود 1-2٪ برای بازیابی تصویر به جمله با یک مقدار بزرگتر برای بازیابی جمله به تصویر است.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت هفتم)

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت ششم)

در آزمایش های بازیابی تصویر- جمله، برای نشان دادن تصاویر، ما جزئیات پیاده سازی را در [26، 37] دنبال می کنیم. با توجه به تصویر، ما فعال سازی های 4096 بعدی را از مدل VGG، 19لایه استخراج می کنیم[42]. پس از پروسه استاندارد، تصویر اصلی 256 × 256 به ده طریق مختلف در 224 × 224 تصویر سر شاخه می شود(برش داده می شود): چهار گوشه، مرکز، و محور x تصویر آن ها است.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت ششم)
...678910...