لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت پنجم)

تابع تلفات تعبیه. ما محدودیت های در بدست آوردن عملی مان را به روشی استاندارد با استفاده از تلفات hinge تبدیل می کنیم. تابع تلفات منتجه به صورت زیر است (مراجعه به "بیشتر بخوانیم")

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت پنجم)

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت چهارم)

بدست آوردن عملی ما تلفات مبتنی بر حاشیه تصادفی است که شامل محدودیت های رتبه بندی نمایش متقابل دو طرفه، همراه با محدودیت های حفظ ساختار دورن نمایشی است.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت چهارم)

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت سوم)

از نظر ساختار، روش ما شبیه به مدل های CCA عمیق دو شاخه است، هر چند که آن از مشکلات عمیق آموزش- زمان CCA مرتبط با تخمین ماتریس کوواریانس، اجتناب می کند. شبکه ما همچنین دستاورد هایی از لحاظ دقت با انجام ویژگی نرمالیزه کرن (L2 و نرمالیزه کرن دسته ای) قبل از تعبیه تلفات لایه؛ خواهد داشت.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت سوم)
...678910...