آشنایی با مزایده- قسمت اول

مزایده در حقیقت همان حراج بوده که نوع خاصی از مزایده‌است که آنرا با عنوان مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد به شمار می رود. در هر مزایده سه رکن اصلی آن یعنی مزایده گذار، کالا و پیشنهاد دهنده گان نیز وجود دارد.

مزایده زمانی شکل می گیرد تقاضا برای کالا یا کالاها بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاد دهندگان برای بدست آوردن کالا به رقابت با یکدیگر می پردازند. در حراج مزایده گذار سعی می کند کالا موردنظر با بیشترین قیمت به فروش برسد.

در سوی دیگر پیشنهاد دهندگان قیمت از کمترین شروع کرده و تا بیشترین ادامه می دهند. در حقیقت فردی که بیشترین پیشنهاد را می دهد در مزایده یا حراج پیروز خواهد شد. هر مزایده ای در پی یافتن روشی هستند که از یک طرف این حس را در پیشنهاد دهندگان به وجود آورد که کالا را به قیمت قابل قبولی خریده‌اند و از سوی دیگر افراد را ترغیب کند تا نزدیکترین مبلغ به آنچه که حاضر به پرداخت پیشنهاد بالاتری دهد.

اگر بخواهیم به پارامترها مزایده اشاره کنیم باید به موارد زیر پرداخت:

 • کالا می تواند:
  • دارای قیمت نامشخص باشند.
  • دارای قیمت مشخص باشند
  • دارای قیمت وابسته باشند
 • پیشنهاد می‌تواند:
  • سرباز باشد
  • سربسته باشد
 • پیشنهاد پیشنهاد دهندگان می‌تواند:
  • با اولین پیشنهاد به پایان رسد
  • سیر صعودی داشته باشد
  • سیر نزولی داشته باشد
 • اقلام پیشنهادی ممکن است:
  • یک
  • چندین کالای مشابه
  • چندین کالای غیر مشابه
  • سبدی از اقلام مختلف
 • تشخیص برنده مزایده با:
  • اولین قیمت
  • دومین قیمت، امین قیمت
 • زمان مزایده می‌تواند:
  • محدود باشد
  • نامحدود و پایان آن در اختیار مزایده گذار باشد
  • نامحدود و پایان آن با پیروزی یک پیشنهاد دهنده تعیین گردد.

باتوجه به پارامترهای فوق باید دو  مورد متفاوت را که فرمت فرایند مزایده و اطلاعات موجود دربارهٔ خرید کالا است را نام برد. البته در قسمت دوم به موارد دیگری از مزایده ها خواهیم پرداخت.

نظرات شما

مقالات مشابه